ข้อมูลความต้องการเร่งด่วนของโรงพยาบาล

#Covid19Matching ข้อมูลจากการสำรวจความต้องการเร่งด่วนของโรงพยาบาล (อุปกรณ์การแพทย์และความจำเป็นอื่นๆ) ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยการสำรวจ #Covid19Matching นี้จัดขึ้นจากการมีส่วนร่วมจากกลุ่มคนหลายแวดวง ทั้งสาธารณสุข วิชาการ สื่อมวลชน(สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ Thaipbs) ผู้ประกอบการ ประชาสังคม และเยาวชนคนรุ่นใหม่(FeelTrip) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาและจัดเก็บข้อมูล เชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลที่มีความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์และความต้องการอื่นๆ กับภาคประชาชนที่มีศักยภาพในการช่วยเหลือ

เชื่อมั่นเหลือเกินว่า ความร่วมมือร่วมใจกัน #Solidarity นั้นจะนำทางให้เราทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้

หมายเหตุ : ตัวเลข "0" ในเครื่องมือ/อุปกรณ์ หมายถึง โรงพยาบาลมีความต้องการ แต่ไม่ระบุจำนวน

ข้อมูลความต้องการเร่งด่วน